Posts

Showing posts from February, 2011

కిరణ్'s డైరీ

డైరీమీలో ఎంతమందిరాస్తారు ...ఒకసారిచేతులుపైకెత్తండి....నేనుఇదివరకుఇలాఅనగానే..రెండుచేతులుఎత్తేసేదాన్ని...:).ఇప్పుడుఅసలు డైరీముట్టను..దీనివెనకాలబోలెడు కథలు...అవిచెప్పుకునేముందు అసలు డైరీ ఎందుకుగుర్తొచ్చిందో చెప్తాను..మొన్న ఒకఅద్బుతమైనసినిమా TV లో చూసాను అన్నమాట....ఆజెమిని TV వాడు 3 రోజులనుండి ఈ శుక్రవారం రాత్రి కావ్య 's డైరీఅనిచెప్తుంటేఆవేశపడి అందరంకూర్చున్నాం TV ముందు ఆ శుక్రవారంరాత్రి..:) సినిమా మొదలయింది...మొదటిముప్పావుగంటబానేఉంది...తర్వాతఆఛార్మిపిచ్చితనంబైటపడ్తుంది.నాకుకథలోమలుపులునచ్చవు..అందులోనభయంకరమైనభయంపుట్టించేమలుపులుఅంటేఅసలేనచ్చవు..:(ఆసినిమాచూసినంతసేపుఎప్పుడయిపోతుందాఅని కష్టపడి చూసాను !!అయిపోగానే ...మనడైరీనేబాగుంటుందికదాఅనిపించింది.అప్పుడుమీకునాడైరీగురించిచెప్దాంఅనిఇటువచ్చాను..:)

రోజుదినచర్యరాసుకుంటేమంచిది.ఈరోజుఏంచేసావో..రేపుఏంచెయ్యాలనుకుంటున్నావో..ఒక చోట రాసుకుంటే..ఒకపద్ధతి, క్రమశిక్షణ వస్తాయి మనిషికి...ఇవిమాప్రిన్సిపాల్చెప్పినమాటలు.ఇంటికివెళ్లిపుస్తకాల సంచిపడేసిఅమ్మా....నాన్నదగ్గరడైరీలుఉన్నాయికదాఇవ్వుఅన్నాను.
అమ్మ : ఎందుకు??ముందువెళ్లికాళ్ళుచేతులుకడుక్కునిరా,బట్టలుమార్చు,…

Life is Beautiful..!!

ఇది ఎంత మంది నిజంగా అర్థం చేస్కొని బతుకుతున్నారు..??ఈ మధ్య నేను విన్న ఒక వార్త కి చాలా shock తిన్నాను … :( :(Life ని చాలా సులభంగా అల ఎలా తీసేస్కుంటారు ..??పోనీ తీస్కుందామనే ఆలోచన వచ్చిన ..ఆ పై వాడు ఎందుకు ఆపడు ..?? ఒకొక్క సారి ఒక్కో రకంగా దాని ఫలితాలు ఉంటాయి ..ప్రాణాలు తీస్కోవాలి అని ఎక్కడి నుండో దూకెయ్యడమొ ..ఏ విషం తాగడమో ..చేస్తే అది అదృష్టమో …దురదృష్టమో ….వాడు బతికేస్తాడు …కొంతమంది బతకరు …అది మళ్ళి ఎలా రాసి పెట్టుంటే అల జరుగుతుంది .. :(… అసలు అంత తీవ్రమైన నిర్ణయం ఎలా తీస్కోవాలి అనిపిస్తుంది … నాకు ఒకటి అనిపిస్తుంది ..మనిషి ఎంత మేధావో ..అంతకంటే రెట్టింపు మూర్ఖుడు.. …!! ఆ చావు కోసం ..చివరి క్షణం లో పడే బాధ ,నొప్పి …ఏదో బతికుండగానే తన సమస్యలని వేరే కోణం లో నుండో …కొంచం పాజిటివ్ గా నో ఆలోచించడానికి కష్ట పడితే …ఆ సమస్య మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోయాక …కొన్ని రోజులు అయ్యాక వెనక్కి తిరిగి చూస్కుంటే ఎంత గర్వంగా ..ఆనందంగా ఉంటుంది …నేను కూడా గొప్పే ..అన్ని భరించాను . .అన్నిటిని అధిగమించగలన…